Op zoek naar de  loorn

door Dona Ferentes 


Deel I: Verbannen uit Saga

Hoofdstuk 11: De Grote Samenkomst

12

Het eerste ogenblik was Elvin alleen maar verbijsterd. Een gevecht tussen Grijpvogels en Zeeridders... en... floorn?! Floorn die zich op andere levende wezens stortten om ze te verwonden? Afschrikwekkend werden voor zijn geestesoog de beelden die de groenling opriep. Toen sprong hij overeind.
`We moeten... we moeten ze tegenhouden! Niet de Griffioenen - de Floorn. Wapentuig keert zich tegen ons, als wij vechten zijn we verloren!’ Hij rende naar buiten. Het was meteen duidelijk waar de strijd zich afspeelde. Hoog boven de glooiende vlakte verhieven zich de Grijpvogels, uit hun adelaarskelen klonken vervaarlijke kreten, rauw en moorddadig. Een enkele zwenkte weg met een mens, of de overblijfselen van een mens, in de klauwen. Andere stortten, met vlammen in het verenpak rond hun nek, krijsend ter aarde. Rookwolken stegen op uit het tentenkamp van de Zeeridders, blakerend heet was de lucht. Een zeegroene banier verkoolde aan zijn standaard, twee ridders hakten met hun kromzwaarden brullend op een al ontzielde griffioen in. Elvin waagde zich zo dichtbij als hij durfde, hurkte toen neer tussen een paar jonge vlierstruiken. Het duurde even, vreemd genoeg, voordat hij de floorn ontwaarde. Ze hadden zich meester gemaakt van de grote ronde tent van Sibold de Zeewolf, vanwaar ze verschanst tussen de losgeraakte flappen hun spiezen wierpen. Elke zeeridder die zich te dicht in de buurt waagde, werd bliksemsnel aan een tevoorschijn schietende drietand geregen. Elvin werd misselijk bij de aanblik, maar toch verliet hij zijn dekking en rende op de tent af.
`Niet doen, hou op!’ gilde hij. `Wij vechten niet, wij vechten niet!’ Voor hij was uitgesproken, schoot een spichtige arm tevoorschijn en greep hem beet. Hij werd naar binnen getrokken. Het rook akelig in de schemerige tent, naar bloeddorst en moordzucht. Enkele floorn draaiden zich even naar hem om, maar de meeste gingen gewoon door met hun griezelig vermaak.
`Hou je stil, Elvin. Doe met ons mee of anders bind ik je vast.’ Het was de stem van Jaldin. Verwezen staarde Elvin hem aan. Vastbinden? Een floorn een floorn? Ontredderd zweeg Elvin inderdaad en keek als verlamd toe hoe zijn soortgenoten tekeergingen. Sommige slaakten zelfs strijdkreten. Hoe was het mogelijk dat de wapens niet verzengden in hun handen, zoals jonge floorntjes altijd werd voorgehouden? Was dat dan maar een mythe?
Een veelkelig gegrom als van aanrollende donder kondigde de komst van woedende aardmannen aan; even later hadden ze zich met hun vuisten als mokers in de strijd geworpen, aan de zijde van de zeeridders. Maar plotseling stoof midden door het krijgsgewoel een verschrikkelijk gedrocht, wolken uit de neusgaten en vanonder de staart. Elvin herkende het na de eerste schrik als het voertuig van de Ziener. Met een wolk van stoom stootte het een geloei uit als van een kudde angstige koeien. Onmiddellijk bedaarde het strijdrumoer. De vechtenden maakten zich los en keken verwezen toe hoe het bakbeest vaart meerderde en zich aan de andere kant van het kamp van de grond verhief... de lucht in schoot en met zijn geloei de woedend duikende en happende grijpvogels verjoeg. De mechanische vleugels flapperden en piepten, en Elvin verwachtte ieder moment het gevaarte naar omlaag te zien kieperen...
Midden boven het zeeridderkamp begon het monster rond te cirkelen. De stoom veranderde van kleur, werd purper, toen paars, toen violet. In die helse dampen verhief zich een reusachtige gestalte. Het was de Ziener, maar vele malen groter dan Elvin hem kende. Met daverende stem riep hij naar beneden, en het schalde tot ver over de vlakte: `Dwazen! Weet ge niet dat in Sol op dit moment over uw lot wordt beslist? Spoed u derwaarts als ge niet wilt dat Aza van Karmel zich meester maakt van ál uw grondgebieden, en ál uw voorrechten vertrappelt! Haast u! Want de Grote Samenkomst loopt ten einde en wat u heden niet weet te redden, is voor altijd verloren!’


volgende pagina | vorige pagina | inhoud | landkaart

wordt vervolgd !


Geef uw commentaar hier:


ontwerp website: Omvision