Op zoek naar de  loorn

door Dona Ferentes 


Deel I: Verbannen uit Saga

Hoofdstuk 12: Verborgen bedoelingen

2

Ondanks zijn benauwenis was Elvin enigszins verbaasd. Opstandelingen, hier in Sol, de glanzende stad waar alles zo vredig geregeld scheen en de bewoners geen andere zorg schenen te hebben dan het in kaart brengen van het uitspansel? Waren dan niet alle Solanen ingenomen met de heerschappij van de zwakzinnige koning?
Even weifelde hij, en de spiegelman scheen te menen dat het pleit gewonnen was, want hij draaide zich om en wilde Elvin meetrekken. Maar Elvin was de hebzuchtige glans in de ogen van de koopman nog niet vergeten. Zou hij deze ontmoeting niet louter als een buitenkansje zien? Zou Elvin opnieuw als gijzelaar worden gebruikt, een pion in de strijd tussen Solaris en de ontevredenen onder zijn onderdanen?
`Ik dank u wel’, zei hij beleefd, `maar ik meen dat ik vooralsnog geen bescherming nodig heb. Van uw binnenlandse aangelegenheden weet ik bovendien te weinig om partij te kunnen kiezen. Laat mij los, alstublieft.’
`Dat zou ik ook maar doen, Spiromiro’, zei een vriendelijke stem. Parsis van Wega, zijn lange bazuin op zijn rug gebonden, kwam aanlopen en keek de spiegelman doordringend aan. `Deze floorn komt met een belangrijke opdracht...’
`Tijding’, viel Elvin in.
`Juist, met een belangrijke tijding voor...’
`Gryppok’, zei Elvin gauw. Dat leek hem een betere keus dan de koning voor wie deze Spiromiro kennelijk geen enkel ontzag had. `En die duldt geen uitstel’, voegde hij eraan toe. `Gryppok zou ernstig ontstemd raken als mijn berichten hem niet tijdig bereiken.’
`Je weet wel beter dan Gryppoks gramschap over onze mooie stad af te roepen, hè Spiromiro’, zei Parsis zoetsappig, maar er klonk een dreigement in zijn woorden door.
`Onderdrukkersmanieren’, zei Spiromiro boos. `Dreigen met geweld was hier nooit een oplossing voor onenigheid. Vroeger werd dit koninkrijk geregeerd op grond van eenstemmigheid. Toen waren er geen machthebbers, en dat de Zeven hun oren zouden sluiten voor de wensen het volk en eigenmachtig hun wil op zouden leggen, was toen ondenkbaar. En nog altijd in strijd met ons Gewoonterecht. Het spijt me, Parsis, ik ben niet bang voor die grijpvogels van jullie. Wie eenmaal zwicht voor de verdrukking, verdient het Eeuwige Duister.’ Eindelijk liet hij Elvin los. `Ga dan maar floorntje, je eigen ondergang tegemoet.’ Flitsend en flonkerend stak de spiegelman het plein over en verdween in de schaduw van een steegje.
`Een vreemdeling’, zei Parsis minachtend. `En een vondeling bovendien. Werd achtergelaten door een troep potsenmakers en meent nu dat hij ons moet vertellen hoe ons mooie Bergamon bestuurd dient te worden.’ Hij spoog op de grond. `Spiromiro de Spiegelman, held van de schooiers, de ontheemden, de horigen en de hoeren. Mijd hem als de pest, Elvin.’
Opeens viel Elvin iets in. Kende Parsis hem niet slechts als Jonkvrouw Elvi? De heraut zag zijn verwonderde blik en schudde glimlachend zijn hoofd.
`Je geheim is allang geen geheim meer. Daar heeft Vrouwe Aza op toegezien. Zij heeft opdracht gegeven elke floorn in vrouwenkleren of in de kledij van haar dienaren gevangen te nemen en aan haar over te leveren. Het zou me niets verbazen als dat precies was wat die inhalige spiegelman van plan was. Het blijft een koopman en een centenbijter.’
Joviaal sloeg de heraut een arm om Elvins tengere schouders en voerde hem mee, de trappen op en het paleis in. Maar in de voorhof bleef Elvin plotseling staan. Er was te veel aandrang in die arm om zijn rug, te veel haast in de passen van de heraut... Hoe kon hij weten of deze Bergamoner niet óók van plan was hem aan Aza uit te leveren?
`Waar brengt ge me heen?’ vroeg hij als antwoord op Parsis’ vragende blik.
`Naar de Zeven’, zei Parsis. `De raadsheren zullen wel weten wat met jou aan te vangen.’


volgende pagina | vorige pagina | inhoud | landkaart

wordt vervolgd !


Geef uw commentaar hier:


ontwerp website: Omvision