Op zoek naar de  loorn

door Dona Ferentes 


Deel I: Verbannen uit Saga

Hoofdstuk 11: De Grote Samenkomst

2

Maar in de Troonzaal was van dat alles niets te merken. Eén voor één namen de afvaardigingen het woord en zetten hun wensen uiteen. De Zwampfeeksen, die elk moeras in deze streken als het hunne beschouwden, maakten van de gelegenheid gebruik om hun rechten op te eisen op het Drasbos in noordelijk Karmel en de delta in Niemanslant. Maar daartegen verzetten Vrouwe Aza en Werefried van Mandipor zich met een heftigheid, die bijna ontaardde in een handgemeen, en die maakte dat deze kwestie werd uitgesteld totdat er een algemeen akkoord was bereikt...
Elvin - die nog altijd doorging voor jonkvrouw Elvi - maakte uit de gesprekken van de voorname en minder voorname toehoorders op dat Aza heerste over het machtige Karmel, het reusachtige rijk ten oosten en zuiden van Uglon. Daar stond, aan de voet van de Zilverberg, het Slot Natas, dat zij het hare noemde hoewel er lang geleden een andere vorst had gehuisd. Maar niemand sprak over datgene dat hij zich tevergeefs trachtte te herinneren...
De machtige Drost van Porto, een gezette man met kromme benen, scheen haar te haten met een angstwekkende kracht. De aderen op zijn voorhoofd zwollen op zodra zij het woord nam.
Dat deed ze altijd rustig, bijna vriendelijk, zonder de vlijmende scherpte in haar stem die ze tegenover haar ondergeschikten liet horen. Niemand die haar voor het eerst zag, zou kunnen vermoeden met hoeveel dodelijke precisie deze nobele, beminnelijke dame haar karwats wist te hanteren. Hoe ze hoge heren en knechten gelijkelijk aan zich wist te onderwerpen met gesuikerde woordjes en liefkozingen, met venijnige spot en verholen dreigementen. Hoe ze land na land en koninkrijk na koninkrijk had opgeslorpt en hoe ze nu ook de steenrijke koning van Saga aan zich had weten te binden...
De aankomst van koning Oswel de Eerste, op de derde dag van de besprekingen, viel samen met het Oogstfeest. Duizenden boeren en buitenlui waren samengekomen in de stad om op het Hemelplein te genieten van een overdadige maaltijd, muziek en dans, dichtkunst en vuurwerk. Oswel en zijn gevolg bereikten juist het einde van de Laan van het Zenith toen aan de andere kant van het grote plein de eerste bloemen van vuur opbloeiden. Het gejuich uit de duizenden kelen gold niet hem, maar toch knikte en wuifde de koning naar alle kanten vanaf zijn grote zilvergrijze hengst. Zijn blauw met zilveren mantel lag uitgespreid op de achterhand en daarop, schijnbaar als een stiekeme verstekeling, reed een eekhoorn mee. Elvin, die nieuwsgieriger was naar de koning dan naar het vuurwerk, keek het diertje in de ogen en begreep dat het daar niet zomaar zat, niet een getemd en gebroken schepsel was, maar de koning werkelijk was toegedaan. Hoezeer hij zich er ook van bewust was dat Oswel de Eerste hem had verbannen, toch nam de aanhankelijkheid van die kleine eekhoorn Elvin enigszins voor de koning in.
De nacht bracht een verrassing. Taris, die de feestelijkheden op het bordes van het paleis had bijgewoond, was laat naar de herberg gekomen. Elvin hield zich slapende; zijn oren gonsden nog van mensenpraat en hij wilde Rorin niet wakker maken, die na drie doorwaakte nachten eindelijk ingesluimerd was. Taris had nog wat naar buiten staan kijken, af en toe een zware zucht slakend, en zich toen uitgestrekt op de zachte tijk vol vlooien, waar hij bleef draaien en krabben en zuchten. Toen werd er plotseling aan de deur getikt, vijf keer, en na een korte stilte nog vijf keer. Taris vloog overeind en naar de deur. Hij verontschuldigde zich zachtjes en wilde de kamer verlaten, maar de bezoeker liet dat niet toe. Hij kwam binnen, een in een donker buis gestoken schim, met een muts diep over de ogen. Hij sloot de deur en nam Taris mee naar het raam, waar ze beiden in de brede houten vensterbank plaatsnamen. Hoewel ze hun stemmen dempten, kon Elvin ieder woord verstaan.
`Hier hoeven we niet bang te zijn voor afluisteraars’, zei de vreemdeling. `Je gezellen?’
`Ge kunt gerust zijn, die zijn vast in slaap’, antwoordde Taris. `Wat brengt u hier, Sire?’


volgende pagina | vorige pagina | inhoud | landkaart

wordt vervolgd !


Geef uw commentaar hier:


ontwerp website: Omvision