Op zoek naar de  loorn

door Dona Ferentes 


Deel I: Verbannen uit Saga

Hoofdstuk 5: Een vergeten vete

11

'De Poolster?!' riep Elvin uit.
Taris lachte even.
'Nou nee, de macht van mijn heer vader was aanzienlijk, maar de Poolster onttrok zich toch aan zijn invloedssfeer... De Ster van het Noorden was de naam die gegeven werd aan een jonkvrouw, een maagd van onvergelijkelijke schoonheid. Ze ontleende die erenaam aan een even schoon sieraad, een hanger van timantijn met een saffier in het midden. Het hing aan een ketting van titaan en men zei dat het sieraad stralender was dan de zomerlucht boven de poolstreken... Het zou gesmeed zijn door de edelsmid van Korinder zelf...'
'Korinder? Bedoel je de God van de Leegte die de Noordse volkeren aanbidden?' Elvin was verheugd dat dit stukje kennis hem bijgebleven was. 'Ik dacht dat hij alleen in oude mythen bestond.'
Taris schudde zijn hoofd.
'Wie zal het zeggen? Hoe dan ook was de timantijnen hanger een felbegeerd bezit, niet alleen om zijn kostbaarheid, maar ook om de magische kracht die het sieraad scheen te bezitten. En zijn eigenares werd niet minder felbegeerd. Ze was een dochter van Libra en Leo, het beroemdste liefdespaar uit onze historie.' Die namen riepen een zwakke echo op in Elvins hoofd, maar hij wist niet waarom. Taris ging door: 'De Ster van het Noorden, het meisje bedoel ik, was zo mooi, dat geen enkele man haar kon weerstaan, hoe gelukkig zijn huwelijk ook was. Mijn vader had haar als kind gered toen de Horden van Hakan ons land binnenvielen, en toen zij de volwassenheid bereikte, ging hij haar zijn respect betonen. Ze woonde toentertijd aan het hof en de koning gaf een groot staatsiebal ter ere van haar. Ook Vrouwe Aza was uitgenodigd; men kan eenvoudig niet om haar heen bij koninklijke festiviteiten. Mijn heer vader viel voor de Ster als een vogeljong uit het nest. Vrouwe Aza ook; al kan ik niet met zekerheid zeggen of het niet het sieraad was dat zij het meest begeerde.'
'Vrouwe Aza? Voor een jónkvrouw?'
'O, mannen en vrouwen zijn voor haar gelijk als het om begeren gaat', zei Taris nonchalant. 'Waar ze het meest van geniet, is de macht die het veroveren haar geeft... Weet je dat haar kamerdienaar, de ongelukkige die nu haar gram geniet, eens een invloedrijk vorst was?'
Elvin schudde vol ongeloof zijn hoofd.
'Toch is het zo. Hij is de voormalig heerser van Nebel. Zij heeft eerst een bondgenootschap met hem gesloten, vervolgens heeft ze hem aan haar charmes onderworpen. Toen ze hem geheel en al geknecht had, heeft ze de heerschappij over zijn land overgenomen en nog weer later heeft ze hem gedegradeerd tot een armzalige bediende.'
Elvin vroeg zich af waarom hij niet op de hoogte was van deze feiten. Het kwam hem voor dat hij zich bij zijn vroegere studies het meest voor geschiedenis had geïnteresseerd. Waren de gebeurtenissen waarvan Taris repte niet in boeken terug te vinden? En waarom dan niet - werden ze soms doelbewust verzwegen?
'De strijd tussen Aza en Harnis, mijn vader, speelde zich op hoog niveau af; het was het voorrecht van de koning om de jonkvrouw weg te geven en dus vergde het politieke manoeuvres en diplomatieke behoedzaamheid om als gegadigde te worden aanvaard. Aza kon zich natuurlijk niet aandienen als huwelijkskandidaat, daarom bood zij aan het meisje op te leiden tot tovenares in de Orde van de Marmalen.'
Het duizelde Elvin. De Marmalen, daar had hij wel van gehoord. Maar wat Taris vertelde scheen zo ongelooflijk...
'Maar je vader wás toch al getrouwd? Wilde hij je moeder verstoten?'


volgende pagina | vorige pagina | inhoud | landkaart

wordt vervolgd !


Geef uw commentaar hier:


ontwerp website: Omvision